Авторско право

Авторско право

Всички права запазени. Статии, откъси, графики и анимации, са обект на авторско право. Използването им е възможно само със съгласието на Epuro Polska Sp. Z o.o

Ако не е отбелязано друго, всички търговски марки на уебсайта ecowatersystems.bg са запазени

Сайтът еcowatersystems.bg е изготвен с внимание и грижа. Въпреки това, Epuro Polska Sp. Z o.o. не гарантира, че сайтът не съдържа грешки, които биха могли да възникнат по-специално в резултат на човешка грешка или други фактори. Поради тази причина, Epuro Polska Sp. Z o.o. отхвърля всякаква отговорност за всяко използване на съдържанието на този сайт, по-специално за съдържанието на които, пряко или косвено, за всяка загуба, причинена в резултат на тяхната употреба. Съдържанието не представлява валидна информация правен статут или доказателства. Съдържанието на страницата отразява само личните виждания на нейния автор и не представлява официалната позиция на Epuro Polska Sp. Z о. о. по-специално: всички факти или закони. Авторите си запазват правото да променят текстовете и становищата, изразени в сайта.

Epuro Polska си запазва правото да прави промени в ecowatersystems.bg страницата по всяко време без предизвестие.

Ecowatersystems.bg съдържа връзки към други уеб сайтове, за които Epuro Polska Sp. Z o.o. не поема никаква отговорност за публикуваните в тях информация и съдържание.